Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor consumenten

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

EBM Trading b.v. h.o.d.n.  Horecawinkel.nl 
Bouwmeesterweg 16 - 1333 LC Almere
Telefoon: (036) 54 09 834
Fax: (036) 52 16 114
E-mailadres: info@horecawinkel.nl
KvK nummer: 390.52015

B.T.W. nummer: NL800638979B01

IBAN: NL13 RABO 0115 0110 72

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

        a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

        b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

        c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
 van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
 overeenkomst op afstand;

        e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

6.     Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6  Herroepingsrecht

Bij producten;

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 14 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 


Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17  Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,  mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij EBM Trading b.v., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 18 Persoonsgegevens.
EBM Trading b.v. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. EBM Trading b.v. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van EBM Trading b.v., haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Artikel 20 Links

De site van EBM Trading b.v. kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft EBM Trading b.v. geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 

Artikel 21 Uw rechten

U kunt altijd aan EBM Trading b.v. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan EBM Trading b.v. vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die EBM Trading b.v. zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u EBM Trading b.v. hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

 

Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 Modelformulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

 [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden voor bedrijven

waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten.

1.       Toepasselijkheid
1.1.    Op alle door de leverancier gedane offertes en met de leverancier gesloten overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De leverancier verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden. Het plaatsen van bestellingen en de ontvangst van de goederen door de wederpartij geldt als aanvaarding van deze voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

1.2.    Afwijkende bedingen, ook in de vorm van door de wederpartij toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden, gelden slechts voor zover dat – voor ieder offerte c.q. overeenkomst opnieuw – schriftelijk door de leverancier aan de wederpartij is bevestigd.

1.3.    Onder leverancier wordt verstaan het tot Horecawinkel.nl behorende bedrijf dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op haar verhouding met de wederpartij.

2.       Totstandkoming overeenkomst
2.1.    Alle offertes alsook gegevens in prijscouranten en folders zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.    De overeenkomst komt tot stand wanneer de leverancier binnen veertien dagen, nadat de leverancier opdracht tot levering heeft ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

2.3.    Binnen veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst mag de leverancier de overeenkomst ontbinden indien blijkt dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is. De wederpartij kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

2.4.    Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, kan het bestaan van de overeenkomst op alle juridische mogelijke manieren worden bewezen, waarbij echter in ieder geval de van de zijde van de leverancier verzonden factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke factuur ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5.    De leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen, dat zowel aan betaling- als aan overige verplichten zal worden voldaan.

2.6.    De leverancier is bevoegd – indien zij dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij voor zover redelijk zullen worden doorberekend.

3.       Kwaliteit en levertijd
3.1.    De door de leverancier verstrekte modellen, afbeeldingen, tekeningen en/of maten geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden goederen. De leverancier is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij goederen te leveren die enigszins afwijken van de oorspronkelijk aangeboden goederen, maar die hier niet wezenlijk van verschillen.

3.2.    Opgegeven levertijden zullen nimmer bindend zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Bij niet tijdige levering dient de leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de wederpartij de leverancier schriftelijk een nieuwe, redelijke levertermijn aanzeggen. Voldoet de leverancier toerekenbaar ook niet aan deze termijn, dan kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden voor zover van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft. Een eventuele schadevergoedingsvordering van de wederpartij in een dergelijke situatie is onderworpen aan artikel 7. De leverancier is gerechtigd een of meerdere deelleveringen te doen plaatsvinden.

3.3.    Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij, om welke redenen dan ook niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking van de wederpartij opgeslagen voor haar rekening en risico.

4.       Levering en verpakking
4.1.    De goederen worden door de leverancier op het bedrijf van de wederpartij afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De aflevering van de goederen bij de wederpartij vindt plaats door aanbieding van de goederen aan het magazijn van de wederpartij, maar wel gelijkvloers.

4.2.    De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van de leverancier dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

4.3.    Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment, waarop de goederen het bedrijf/magazijn van de leverancier verlaten, dan wel, anders dan bij levering uit voorraad van de leverancier, het moment, waarop de goederen het bedrijf/magazijn van de toeleverancier van de leverancier verlaten.

5.       Transport
5.1.    De wijze van transport (waaronder mede verzending, verpakking e.d. worden begrepen) wordt, indien geen andere aanwijzing door de wederpartij aan de leverancier is verstrekt, door de leverancier bepaald, zonder dat de leverancier hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.       Prijs en prijswijziging
6.1.    De door de leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief de kosten van de in- en uitladingen, vervoer, montage, installatie en verzekering. De prijzen zijn per stuk vermeld en gebaseerd op de tijdens de offerte resp. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere prijsbepalende factoren. De leverancier is gerechtigd wijzigingen in de in dit artikellid omschreven kostprijsfactoren, alsmede wijzigingen in de koersen ten opzichte van de EURO van de diverse munteenheden waarin de prijs van de verkochte goederen door de leveranciers is uitgedrukt, aan de wederpartij te berekenen, zonder dat dit de wederpartij het recht geeft verstrekte orders te annuleren.

6.2.    Franco levering geschiedt alleen, indien en voor zover dit door de leverancier op de factuur of anderszins wordt aangegeven en wel tegen de voor het goederentransport gebruikelijke condities.

6.3.    Indien de leverancier door de in artikel 7.3 omschreven overmacht bij de leveranciers van producten, hulp- en/of grondstoffen en overige diensten, wordt genoodzaakt één en ander elders te betrekken is de leverancier gerechtigd eventuele prijsverschillen aan de wederpartij door te berekenen. De wederpartij heeft in dat geval het recht, gedurende twee werkdagen na ontvangst van het bericht van prijsverhoging, bij aangetekende brief te richten aan de leverancier, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

7.       Aansprakelijkheid
7.1.    Indien de wederpartij een overeenkomst met de leverancier sluit, heeft de leverancier het recht de wederpartij binnen acht werkdagen nadien schriftelijk te kennen te geven dat zij de order niet of slechts gewijzigd kan uitvoeren indien de ongewijzigde uitvoering van die overeenkomst door omstandigheden waarvan de leverancier redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tenzij partijen alsnog overeenstemming bereiken, is in dat geval de overeenkomst / zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding / ontbonden.

7.2.    De leverancier is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a)       overmacht, zoals in artikel 7.3. is omschreven;
b)       daden of nalatigheden van de wederpartij, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege haar zijn tewerkgesteld;
c)       daden of nalatigheden van personeel, ondergeschikten of hulppersonen van de leverancier of derden.

7.3.    Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake, indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, onder meer tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en/of uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storing in de levering van de energie, een en ander zowel in het bedrijf van de leverancier zelf als dat van derden van wie de leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

7.4.    De in artikel 3.2. omschreven leveringstermijn wordt voor de duur van de overmacht opgeschort. In geval van overmacht van de leverancier is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

7.5.    Indien de in artikel 7.3 omschreven overmacht gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst bij aan de andere partij gericht schrijven, ontbonden te verklaren. Partijen kunnen in dat geval over en weer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

7.6.    De leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoer van desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

7.7.    Met inachtneming van het in artikel 10 bepaalde, is de leverancier in geval van levering van ondeugdelijke goederen, gerechtigd, tegen afgifte van de geleverde goederen, ofwel de koopsom aan de wederpartij terug te betalen, ofwel die goederen door gelijksoortige en gelijkwaardige te vervangen. Overigens komt aan de wederpartij geen aanspraak op enige schadevergoeding toe.

7.8.    Uitgesloten is de aansprakelijkheid van de leverancier voor iedere vorm van schade, schade aan het milieu en gevolgschade daaronder begrepen, geleden door de wederpartij tengevolge van het ge- of verbruik en/of het transport van de goederen die door de leverancier aan de wederpartij zijn geleverd, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de leverancier. Het in dit artikellid bepaalde geldt ook voor de inhoud van de door de leverancier bij de geleverde goederen verstrekte informatie.

7.9.    In ieder geval is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot het bedrag gelijk aan de koopsom van de betreffende aan de wederpartij geleverde goederen.

7.10.De wederpartij verplicht zich de leverancier – met inachtneming van het in artikel 11.3 bepaalde – zowel in als buiten rechte tegen aanspraken van derden te vrijwaren.

8.       Betaling
8.1.    Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling netto contact bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel van storting of overmaking op een door de leverancier aangewezen bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De op de bank-/giro-afschriften van de leverancier aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. De leverancier is gerechtigd op de dag van ontvangst van de order van de verkochte goederen te factureren.

8.2.    Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste openstaande vorderingen jegens de wederpartij, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.3.    Ingeval betaling van het in totaal verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de wederpartij in verzuim, zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. Zij is dan over het gehele bedrag aan de leverancier een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening. De leverancier is in dat geval tevens gerechtigd toekomstige leveringen op te schorten of alvorens tot levering van de goederen over te gaan, van de wederpartij te verlangen dat zij ten genoegen van de leverancier zekerheid stelt voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen terzake van die levering, dan wel die goederen slechts onder rembours aan de weerpartij te leveren.

8.4.    Bezwaren tegen de door de leverancier verzonden facturen moeten binnen acht dagen bij aangetekend schrijven en gemotiveerd ter kennis van de leverancier worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen acht dagen na verzending van de factuur kenbaar zijn gemaakt, wordt de wederpartij geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

9.       Eigendomsvoorbehoud en –overgang
9.1.    De door de leverancier aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot op het moment dat de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens de leverancier tot betaling van de koopsom van alle door de leverancier geleverde goederen heeft voldaan.

9.2.    De wederpartij draagt het risico voor de goederen waarvan de eigendom krachtens het in artikel 9.1. bepaalde is voorbehouden aan de leverancier.

9.3.    Zolang de wederpartij conform artikel 9.1. goederen van de leverancier onder zich heeft, dient zij deze behoorlijk tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren. De wederpartij is slechts gerechtigd die goederen ten behoeve van haar normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt tevens verstaan het verkopen door een wederverkoper wiens bedrijf het verkopen van het geleverde tot doel heeft. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die goederen als pand of op andere wijze als zekerheid ten behoeve van derden te gebruiken.

9.4.    Indien de wederpartij niet aan haar in artikel 8.1 omschreven betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende goederen heeft voldaan, alsmede in de gevallen omschreven in artikel 7.6, is de leverancier zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, gerechtigd de aan de leverancier conform artikel 9.1 in eigendom toebehorende goederen tot zich te nemen en uit het bedrijf van de wederpartij te (doen) verwijderen. De wederpartij zal hieraan haar volledige medewerking verlenen. De kosten van de terugname en verwijdering komen voor rekening van de wederpartij.

10.   Klachten
10.1.Eventuele klachten betreffende kwaliteit, de maten en/of gewichten van de geleverde goederen en/of de verpakking daarvan, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen door de wederpartij schriftelijk aan de leverancier kenbaar worden gemaakt.

10.2.Eventuele klachten betreffende niet zichtbare gebreken in de goederen moeten door de wederpartij schriftelijk aan de leverancier kenbaar worden gemaakt binnen acht dagen nadat deze door de wederpartij zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.

10.3.Bij gebreke van tijdige melding als in artikelen 10.1 en 10.2 bedoeld wordt de wederpartij geacht de goederen in goede staat van de leverancier te hebben ontvangen.

10.4.Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

10.5.Teruggave van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier onder door de leverancier te bepalen voorwaarden.

11.   Garantie
11.1.Garantie is slechts van toepassing indien deze door de leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk is verleend. Garantie is in geval van geleverde goederen die de leverancier zelf elders inkoopt bovendien slechts van toepassing voor zover die door de fabrikant/toeleverancier wordt verstrekt. De leverancier is verplicht deugdelijke aanspraken van de wederpartij op garantie te ondersteunen. Gebruikte goederen worden nimmer gegarandeerd.

11.2.De garantieverklaring van de leverancier vervalt, indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend, of naar oordeel van de leverancier op ondeskundige/onoorbare wijze is behandeld of onderhouden.

11.3.niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere Niet nakoming door de wederpartij van één van haar verplichtingen, ontheft de leverancier van alle verplichtingen, bedoeld in artikel 11.1, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening door de leverancier aan haar eventuele garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. De wederpartij is tot een andere vordering tot schadevergoeding, welke ook niet gerechtigd.

12.   Industriële en intellectuele eigendom
De leverancier garandeert, dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door de leverancier moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door de leverancier geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van een derde als hier bedoeld, zal de leverancier te harer keuze, na overleg met de afnemer, het betrokken goed vervangen door een goed, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verweren, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien zij de leverancier niet als zodanig tijdig en volledig over afspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, waardoor de leverancier niet in staat is geweest haar rechten terzake naar behoren te verdedigen.

13.   Grafische producten
13.1.De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle offertes, gesloten overeenkomsten en aan de leverancier te verrichten betalingen, die naar het oordeel van de leverancier grafische producten als onderwerp hebben.

13.2.Geringe afwijkingen tussen het door de leverancier geleverde werk en het door de wederpartij geleverde oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopie etc. kunnen geen aan de leverancier te verwijten tekortkoming bij de uitvoering van het werk vormen.

13.3.Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Indien meer dan 10.000 exemplaren van één van de producten van de leverancier zijn besteld, dan is leveren van 5% plus 500 meer of minder dan de bestelde hoeveelheid toegestaan. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.

13.4.Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door enig intellectueel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij, dat geen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart zij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit aanspraken van derden te dier zake.

14.   Overdracht van rechten
De wederpartij mag niet zonder schriftelijke toestemming van de leverancier rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

15.   Verrichten van diensten e.d.
De overeenkomst kan in plaats van of naast verkoop ook verlening van diensten c.q. installatie tot onderwerp hebben. Voor zover toepasbaar zijn de bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden in die gevallen evenzeer van overeenkomstige toepassing.

16.   Ontbinding, (buiten)gerechtelijke kosten
16.1.De leverancier heeft het recht de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele zonder sommatie en/of ingebrekestelling te ontbinden ingeval de wederpartij:

–         in staat van faillissement wordt verklaard;
–         uitstel van betaling aanvraagt;
–         in liquidatie treedt;
–         onder curatele wordt gesteld;
–         anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of gedeelte daarvan verliest;
–         één of meer van haar verplichtingen jegens de leverancier niet nakomt

 De leverancier is gerechtigd van de wederpartij vergoeding van door haar door de ontbinding geleden schade te vorderen.

16.2.het in artikel 16.1 bepaalde laat het recht van de leverancier van de wederpartij nakoming van de overeenkomst al dan niet met schadevergoeding te vorderen, onverlet.

16.3.Indien de leverancier tengevolge van de niet nakoming door de wederpartij van enige verplichting die op grond van deze overeenkomst op laatstgenoemde rust, kosten van rechtsbijstand, in of buiten rechte moet maken, is de wederpartij verplicht die kosten volledig aan de leverancier te vergoeden. In geval van w